Tagasi Huvikool-le

Kodukord

SUURE-JAANI GÜMNAASIUMI-HUVIKOOLI KODUKORD
Suure-Jaani Gümnaasiumi-huvikooli kodukorra eesmärgiks on tagada kõigile
vastuvõetavad tingimused ühiseks tööks. Iga õpilane täidab kooli kodukorda.

1. Üldnõuded õpilastele

1.1 Käitun viisakalt igas olukorras. Tervitan kõiki täiskasvanuid, klassi-ja koolikaaslasi, külalisi.
1.2 Suhtun mõistvalt ja hoolivalt kõikidesse kaasõpilastesse.
1.3 Hoian korda koolimajas ja kooliterritooriumil.
1.4 Hoian enda, kaaslaste ja kooli vara.
1.5 Esindan oma kooli erinevatel üritustel, võistlustel.
1.6 Oma tervise huvides ma ei suitseta, tarvita alkoholi ega narkootilisi aineid.

2. Õppetöö

2.1 Õppetunni pikkus on 45 minutit.
2.2 Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.
2.3 Olen tunnis tähelepanelik ja aktiivne, õpin ise ja lasen ka teistel õppida.
2.4 Ma ei hiline tundi, sest see segab õppetööd.
2.5 Täidan õpetaja korraldusi.
2.6 Teavitan vanemaid oma õppekäikudest ja ekskursioonidest ning vajaduse korral esitan
vanematepoolse kirjaliku nõusoleku või keeldumise.
2.7 Hoian oma õpikoha puhtana ja korras.
2.8 Täidan ohutustehnikanõudeid (neid tutvustab ja nende täitmist kontrollib õpetaja).
2.9 Koolist puudumisest teatan õpetajale või direktorile.
2.10 Halva enesetunde korral küsin tunnist lahkumiseks luba õpetajalt või direktorilt.
2.11 Tunni ajal lülitatan mobiiltelefoni välja või hääletule režiimile.
2.12 Konfliktide ja probleemide esmane lahendaja on õpetaja.
2.13 Osalen huvikooli poolt korraldavatel üritustel, mis on seotud minu eriala või huviringiga.
2.14 Muudatustest tundide toimumise kohta teavitab õpetaja.

3. Õpilase ja kooli vara

3.1 Õppevahendite või mõne muu eseme kadumisest või rikkumisest teatan koheselt õpetajale.
3.2 Hoian ja kasutan säästlikult kooli vara, selle rikkumise korral korvan tekitatud kahju vastavalt kahju suurusele;
3.3 Ma ei jäta üleriiete taskusse raha, mobiiltelefoni ega muud väärtuslikku.

4. Õpilasel on õigus:

4.1 kasutada õppetöös kooli vara ja õppevahendeid;
4.2 saada teavet õppekorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
4.3 lahkuda koolist enne selle täieliku kursuse lõpetamist;
4.4 saada huviringi või õppeetapi lõpetamisel tunnistus;
4.5 halva enesetunde korral lahkuda koolist õpetaja või direktori loal.

5. Õpilaste tunnustamine

5.1 Suuline kiitus, tänu kaasõpilastelt, õpetajatelt
5.2 Kirjalik kiitus, tänu õpetajalt
5.3 Direktori käskkirjaline kiitus, tänu
5.4 Kooli tänukiri
Tunnustamise eesmärgiks on innustada õpilast veelgi paremini
toime tulema ja teistele eeskujuks olema.

6. Õpilaste mõjutamine korrarikkumiste puhul

6.1 Õpetaja suuline märkus
6.2 Õpetaja kirjalik märkus
6.3 Vestlus lapsevanemaga
6.4 Direktori käskkirjaline märkus
6.5 Õpilase kustutamine kooli nimekirjast
Karistamise eesmärk on mõjutada õpilast edaspidi hoiduma taoliste tegude sooritamisest.
Karistuse määramisel arvestatakse üleastumise raskust ja laadi, õpilase isiksust
ning kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid.

7. Ohutus

7.1 Ohutuse huvides järgin tuletõrje-, liiklus- ja muid ohutusreegleid.
7.2 Koolimajas ma ei jookse ega lärma.
7.3 Pimedal ajal kannan helkurit.
7.4 Tean hädaabi telefoninumbreid: päästeamet 112;
politsei 110.
Kasutan neid numbreid ainult vajadusel!